Хронични вирусни хепатити

Обратно към Гастроентерология
Ценa:
Цена:30.00 лв. с ДДС
Каталожен № 259030
Автор: Николай Кръстев
\nИзд. ВАП
\nИзд.2011
\nСтр.651
\nISBN:978 954 8326 38 4
\n
Представяне на Хронични вирусни хепатити
ВЪВЕДЕНИЕ
\nНаписването на монография Хронични вирусни хе¬патити, след като през 2008г. се издаде ръководство по Клинична хепатология от същия автор, бе продиктувано от новостите по проблемите на вирусните хепатити и голе¬мият интерес на гастроентерологичната общност към тези заболявания.
\nБяха поставени следните основни задачи: мнбго по-за- дълбочено и всеобхватно да се разгледа проблемът на хро¬ничните вирусни хепатити; да се запознаят гастроентероло- зите у нас с европейския консенсус от 2009г. за лечение на хроничния хепатит В; да се предоставят подробни данни за относително новото лечение у нас на хроничния хепатит В с различни нуклеозидни/нуклеотидни аналози; да се съобщят по-важни новости в етиологията, патогенезата и лечението на хроничния хепатит В, С и D; да се представят в детайли критериите за хистологична активност и фиброза при ви¬русните хепатити; да се направи подробна диференциална диагноза с останалите вирусни хепатити и другите черно¬дробни заболявания; да се обсъдят особеностите и различи¬ята на хепатоцелуларния карцином с хепатит В и хепатит С вирусна етиология; лекарят участващ в диагнозата и тера¬пията на вирусните хепатити да намери отговор на всички важни практически въпроси, които възникват по време на диагностично-лечебния процес; да се съобщят в детайли не¬желаните реакции от различните антивирусни медикаментии поведението при евентуалното им възникване; да се раз¬гледат подробно главните аспекти свързани с ваксината и ваксинирането срещу хепатит В, да се съобщят някои особе¬ности в протичането и лечението на хроничните вирусни хе¬патити у нас, съобразени с Националния консенсус от 20 Юг.
\nАвторът работи 30 години в областта на хепатология- та (УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ, София и УМБАЛ иССвети Георги, Пловдив) и съвсем накратко споделя лич¬ния си опит, както и на други български автори.
\nМонографията е онагледена с умерен брой, най-необ- ходими илюстрации.
\nПочти всички съкращения в текста са утвърдени на английски език, като са пояснени на български /напр. траен вирусологичен отговор (SVR) - sustained virological response/. По този начин авторът счита, че читателят ще бъде подготвен и фамилиарен с тези термини и съкращения при изслушване презентации на известни чуждестранни хе- патолози.
\nКнигописът е твърде обширен (общо над 600 автора) и е представен в общоприет и утвърден стил на цитиране и номериране по азбучен ред след всеки основен раздел, но някои нови и по-маловажни библиографски данни, предим¬но от 20 Юг. са цитирани допълнително и отчасти непълно в текста, което е нетратрандиционно и е типично за оралните презентации, но е по-коректно към авторите и читателя, от¬колкото да не бъдат цитирани.
\nНаписването на монографията отне повече от две го¬дини.
\nНякои единични повторения в текста са направени умишлено с оглед връзката им с друг раздел на заболяване¬то (напр. патогенеза и лечение; генотипове и терапия и т.н.)
\nВъзможно е ръководството да не е лишено от недос¬татъци, поради което всички градивни критични бележки ще бъдат приети с внимание и благодарност, макар че това е втората и най-вероятно последна монография на автора. 'The show (education) must go on. /Шоуто (обучението) трябва да продължи/.
\nРъководството е предназначено предимно за гастрое- нтеролози и специализанти в тази област, но също така за инфекционисти, педиатри и интернисти, както и за всички лекари, проявяващи интерес към вирусните хепатити.
\nИзказвам благодарност на моите родители, учители, приятели, както и на рецензентите и спонсорите на моно¬графията.
\nОт автора\n
Запитване за Хронични вирусни хепатити
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Гастроентерология