21.02.2018  Начало     - каталог     Онкология     Ръководство по хирургия с атлас - том 19: Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи

Ръководство по хирургия с атлас - том 19: Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи

Ръководство по хирургия с атлас - том 19: Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи
Стара ценa: 36.00 лв.
Ценa за : 32.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Онкология

Кат. №: 310410
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: Страшимир Каранов
Издадена: 2012 г.
Издателство: АИ Проф. Марин Дринов
Корица: Твърда
Страници: 342
ISBN: 9789543224678

Обща онкология
Ракът като биологично явление
Теории за възникването на рака. Механизми и канцерогенезата
Генетика на рака
Радиационна канцерогенеза
Моделиране на механизмите на туморогенезата и възможности за патогенетична профилактика на неопластичните заболявания
Имунологични отклонения при онкологично болните
Епидемиология и контрол на раковите заболявания
Съвременна епидемиология в медицината. (Основни понятия, показатели, оценка)
Рискови фактори за поява на злокачествени новообразувания. Първична профилактика на рака
Класификатори на онкологичните заболявания. Стадии, групи, TNM система
Заболяемост, болестност и смъртност от злокачествени заболявания в България
Канцерогени и канцерогенен риск
Скрининг и ранна диагноза - принципи, методика
Диспансеризация на болни със злокачествени новообразувания
Общи принципи на диагностика на онкологичните заболявания
Лабораторни методи за диагностика на онкологичните заболявания
Класически лабораторни показатели при онкологично болните
Туморни маркери
Образни методи за диагностика на онкологичните заболявания
Ендоскопски методи за диагностика в онкологията
Ендоскопски методи за диагностика на туморите на белия дроб, медиастинума и плеврата
Едноскопска диагностика на турморите на стомашно-чревния тракт
Едноскопска диагностика на уротелиалните тумори
Едноскопска диагностика на турморите на женските полови органи
Ултразвукова, рентгенова и ядрено-магнитна диагностика в онкологията
Конвенционална рентгенова диагностика на онкологичните заболявания
Интервенционална рентгенология в онкологията
Образна диагностика на рака на млечната жлеза
Ултразвукова диагностика в онкологията
Компютърнотомографска и магнитнорезонансна диагностика в онкологията - корелация
Нуклеарномедицинска диагностика
Общи принципи на нуклеарномедицинската диагностика в онкологията
Нуклеарномедицинска in vitro диагностика на онкологията
Образна нуклеарномедицинска диагностика за стадиране на злокачествените заболявания: SPECT и PET
Нуклеарномедицинска диагностика на сентинелните лимфни възли
Нуклеарномедицинска диагностика в проследяване на ефекта от лечението на злокачествените новообразувания
Оценка на страничните ефекти от лечението - следоперативна, лъче- и химиотоксичност в хода на комплексното лечение на злокачествните новообразувания посредством нуклеарномедицински функионални образи
Патоморфологична диагностика на туморите
Видове растеж
Тумори. Основни морфологични характеристики на туморите
Общ хистологичен строеж и биологични характеристики на туморите
Морфогенеза на туморите
Хистогенеза на туморите
Хистологична диагностика на туморите
Общи принципи за класификация на туморите
Морфологична класификация на туморите
Международна хистологична класификация на туморите
Нови методи за морфологична диагностика на туморите
Общи принципи на лечение на злокачествените новообразувания
Тимово (екипно) определяне на лечебната тактика при онкологичните заболявания
Принципи на хирургичното лечение в онкологията
Принципи на лазерната и фотодинамичната терапия в онкологията
Принципи на лекарственото лечение на злокачествните заболявания
Лъчелечение - принципи
Органни локализации
Диагностика и лечение на злокачествените тумори на главата и шията
Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на рака на щитовидната жлеза
Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на белия дроб
Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм на рака на млечната жлеза
Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при злокачествените тумори на женските полови органи
Епидемилогия, рискови фактори, симптоматика и диагностичен алгоритъм при рак на стомашно-чревния тракт
Епидемилогия, рискови фактори, биология, симптоматика и диагностичен алгоритъм при тумори на отделителната и мъжката полова система
Епидемилогия, рискови фактори, биология и диагностичен алгоритъм на туморите на кожата
Епидемилогия, диагностика и стадиране на онкохематологичните заболявания
Правни и деонтологични проблеми в онкологията
Извънболнична онкологична помощ в непрекъснато променяща се правна и икономическа среда
Информирано сългасие в онкологията
Медицинска експертиза на работоспособността при раково заболяване
Клинични проучвания в онкологията - правни и етични проблеми
Психо-социална помощ на онкоболните и техните семейства
Правни и деонтологични проблеми в онкологията
Литература

Друга литература от Онкология 
Заболявания на млечната жлеза

Заболявания на млечната жлеза


55.00 лв. с ДДС
49.50 лв. с ДДС


Рак на гърдата

Рак на гърдата


56.00 лв. с ДДС
51.00 лв. с ДДС

THE WASHINGTON MANUAL OF ONCOLOGY, 3rd Edition

THE WASHINGTON MANUAL OF ONCOLOGY, 3rd Edition


118.00 лв. с ДДС
108.00 лв. с ДДС