24.02.4001  Начало     - каталог     Химия, Биология, Биохимия     Медицинска биология

Медицинска биология

Медицинска биология
Ценa за : 22.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Химия, Биология, Биохимия

Кат. №: 259013
На склад: [Да]
 
Представяне

Автор: Виктория Сарафян
Година на издаване: 2010 г.
Обем: 413 стр.

Медицинската биология изучава биологичните процеси в човешкия организъм на молекулно, клетъчно, организмово и популационно ниво и техните промени, водещи до различни отклонения и заболявания. Повечето болести у човека са резултат от нарушени молекулни и клетъчни механизми, регулиращи основни биологични процеси. Не случайно най-бурно развиващите се медико-биологични дисциплини в настоящия момент са молекулната биология и генетика, имунологията и клетъчната биология. Те имат пряко отношение към медицинската теория и практика. Постиженията на съвременната молекулна биология и генетика са предпоставка за изясняване възпроизводството на живата материя, реализи-рането на генетичната информация, механизмите на ембриогенезата и еволюцията. Чрез прецизните и обективни молекулно-био-логични техники е възможна точна диагностика на голяма част от наследствените и туморните заболявания. Благодарение на тях е уточнена систематиката и еволюцията на много организми. Бъдещата генна терапия също ще се базира на постиженията на молекулната биология.
Чрез подходите на клетъчната биология са разкрити интимни механиз-ми на оплождането, клетъчното делене и диференциация, стареенето и смъртта. Познаването на клетъчните взаимодействия при размножаването, в хода на онтогенезата и реализирането на имунния отговор позволява изработването на адекватни стратегии за преодоляване на редица отклонения и патологични състояния. С развитието на имунологията се усъвършенстват ваксинацията, диаг-ностиката и лечението на голям брой инфекциозни, туморни и автоимунни болести. Напредъкът на биологичната наука в теоретичен и методичен аспект е важна предпоставка за успехите на клиничната медицина. Съвременната профилактика, диагностика и лечение са немислими без задълбочено разби-ране на биологичните механизми, действащи в организма при норма и патология.
Именно поради постиженията на съвременната молекулна биология и генетика сме свидетели на новите високи технологии в медицината - продук-ти нарекомбинантната ДНК-техника, асистираната репродукция и предимп-лантационна диагностика и много други.

Друга литература от Химия, Биология, Биохимия 
BIOCHEMISTRY, 6TH ED.

BIOCHEMISTRY, 6TH ED.


76.00 лв. с ДДС
Обща и неорганична химия

Обща и неорганична химия


38.00 лв. с ДДС
36.00 лв. с ДДС


Аналитична химия

Аналитична химия


16.00 лв. с ДДС