25.05.2018  Начало     - каталог     Хирургия     КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Стара ценa: 16.00 лв.
Ценa за : 14.00 лв.
Статус: в промоция
Каталог книги:

Хирургия

Кат. №: 363261
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789543260881
Автор:Неда Балканска
Издател:Парадигма
Година на издаване: 2009
Брой на страници: 375
Корици: мека

Настоящата книга е опит да се обхванат всички аспекти на КИ, като се започне с диагностичните, консултативни и рехаби-литационни процедури преди интервенцията, включването и настройката на процесора, постоперативната терапия и алтернативите за обучение на децата с КИС. Специално внимание е отделено на рехабилитацията поради факта, че тя е основен залог за успешната КИ. Много детайлно са обособени стратегиите за работа с децата в зависимост от възрастта им по време на имплантацията, равнището на речевото и езиковото им развитие. ПРЕДГОВОР 9
ПЪРВА ГЛАВА
Кохлеарната имплантация - традиции, приложение, съвременни технологии 13
Исторически данни за КИ - начало и развитие 13
Устройство и функции на кохлеарния имплант 19
Технологична характеристика на устройствата 22
Състав и функции на екипа за КИ 31
ВТОРА ГЛАВА
Предоперативен период 47
Подбор на пациентите за КИ 47
Компоненти на клиничната програма 63
Изследвания в предоперативния период 68
Предоперативна рехабилитация 75
Приложение на арт-психотерапевтични методи при консултирането на детето и семейството 91
ТРЕТА ГЛАВА
Оперативен период 105
Подготовка за операцията 105
Програмиране на речевия процесор 108
Поддръжка на кохлеарния имплант 121
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Постоперативен период 135
Принципи на постоперативната терапия 136
Съдържание на слухово-вербалната рехабилитация 140
Постоперативна рехабилитация при деца
на превербално равнище на развитие 149 Постоперативна рехабилитация при деца на междинен етап от езиковото развитие 158 Постоперативна рехабилитация при деца на функционално равнище от езиковото развитие 179 Следоперативна рехабилитация при деца от училищна възраст 204 Терапевтични процедури при подрастващи 228
ПЕТА ГЛАВА
Резултати от кохлеарната имплантация
в детска възраст 253
Оценка на прогреса при деца с КИС 254
Резултати от КИ при деца на превербален етап
на развитие 270
Резултати от КИ при деца, имплантирани
на 3-5-годишна възраст 271
Резултати от КИ при деца, имплантирани
на 5-8-годишна възраст 272
Резултати от КИ при деца, имплантирани
след 8-годишна възраст 273
Резултати от КИ при деца със съпътстващи проблеми 274
Развитие на слуховото възприятие,
езика и речта при деца с КИС 279
ШЕСТА ГЛАВА
Избор на образователна среда за децата с КИС 291
Модели на обучение. Основни критерии при избора на образователна среда
292
Оптимизиране на общообразователната среда
при интегрирането на дете с КИС 311
Адаптиране на педагогическия подход
на масовите учители към потребностите на децата с КИС 313
Позитивни модели на поведение за децата с КИС
и чуващите ученици в общообразователната среда 320
СЕДМА ГЛАВА
Дискусионно-етични аспекти
на кохлеарната имплантация 325
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 333
ПРИЛОЖЕНИЕ 337
ЛИТЕРАТУРА 359

Друга литература от Хирургия 

Хирургия

Хирургия


43.00 лв. с ДДС
32.00 лв. с ДДС