17.01.2018  Начало     - каталог     Ендокринология     Диабетна полиневропатия

Диабетна полиневропатия

Диабетна полиневропатия
Ценa за : 27.00 лв.
Статус: нов
Каталог книги:

Ендокринология

Кат. №: 363223
На склад: [Да]
 
Представяне

ISBN: 9789549085150
Автор: Даниела Любенова
Издателство: КОТИ
Година на издаване: 2008
Обем: 103стр.
Корици: меки

Диабетната невропатия, като често усложнение на захарния диабет, е социално значимо заболяване, което предизвиква трайна инвалидност сред заболелите в целия свят. Ранната диагностика, своевременната профилактика и правилното лечение на възникналите двигателни, сетивни и координационни нарушения и тяхното лонгитудинално проследяване са предпоставка за отсрочване във времето на късните неврологични последици от захарния диабет, което от своя страна удължава пълноценната реализация на болните във всички сфери на живота.
Веднъж диагностицирана, диабетната невропатия трябва да бъде подходящо лекувана чрез използване на медикаментозни и немедикаментозни подходи. Те могат да се прилагат самостоятелно, но за предпочитане е тяхното комбиниране. Докато медикаментозните подходи са обект на внимание предимно на лекарите - специалисти по ендокринология, неврология, ангиология и др., то немедикаментозното лечение включва различни медицински и немедицински специалисти, сред които кинезитерапевтите играят ключова роля.
Настоящата монография е първото специализирано практическо ръководство, предназначено за кинезитерапевти и болни, страдащи от диабетна невропатия на долните крайници. То дава научнообоснована стратегия за прилагане на дозирана и специализирана двигателна активност, съобразена с международните изисквания при захарен диабет. По същество тя отразява основните приноси на дисертационния труд на автора за присъждане на научна и образователна степен доктор.

Друга литература от Ендокринология