БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК
второ преработено и допълнено издание
BULGARIAN-ENGLISH MEDICAL DICTIONARY

Обратно към Речници
Ценa:
Цена:138.00 лв. с ДДС
Каталожен № 363296
Автори:д-р Асен Ст. Георгиев Д-р Лиляна Б. Янкова Вася А. Георгиева Надя А. Георгиева
ISBN 954-8369-04-4
Изд.”Наля-2” ООД
Год.на издаване:2002
Описание
Автори:д-р Асен Ст. Георгиев Д-р Лиляна Б. Янкова Вася А. Георгиева Надя А. Георгиева
ISBN 954-8369-04-4
Изд.”Наля-2” ООД
Год.на издаване:2002
Характеристики на артикула
ПРЕДГОВОР
(към второто издание)
Настоящият „БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК е второ преработено и допълнено издание на излезлия през 1994 год., който беше приет много добре от научната общест¬веност и по наша информация се използва масово от медицинските работници, практикуващите лекари, научните кадри, преподавате¬лите, студентите, преводачите и чужденците, следващи медицина, стоматология и биология у нас.
Пред вид големия интерес и нуждата от престижно научно и практическо помагало от такъв род и голямото търсене, решихме да издадем преработен и допълнен „БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК. В новото издание се включва и тълку¬ването на думите, с което той става и тълковен - ценна настолна книга за студентите от Медицинския университет, стажант-лекарите, младите лекари и чужденците, следващи медицина, стоматология и биология у нас. С това се дава възможност речникът да се ползва от лица, които не владеят английски език. С оглед намаляване обема на изданието даваме тълкуване само на заглавните думи и по изключение за доизясняване и на някои с тилда. Стремили сме се да даваме възможно най-кратко тълкуване на думите. Много рядко, където заглавната дума е от няколко понятия или във вид на изречение, не даваме тълкуване на думите, които са популярни или значението се съдържа в самото заглавие.
Включени са почти всички думи, използвани в медицинската наука и практика в последните години, с което той става осъвременен и по-пълен с 5951 думи и изрази и с 2514 съкращения в повече от първото издание.
В новия речник са коригирани допуснатите грешки при първото издание. На 11.02.1998 год. Академичният съвет на Медицинския уни¬верситет
- София призна речника за учебно помагало на студентите си и с Протокол № 26 от 02.04. 1998 год. Министерството на образо¬ванието и науката го одобри за учебник на студентите.
Речникът служи като справочник, учебно помагало, тълкуване на понятията, източник на информация и познания в областта на меди¬цината, за превод на непознати думи, изрази и съкращения. Той щебъде в помощ и има важно значение за повишаване речевата култу¬ра, както на българите, ползващи английски език, така и на чуж¬денците, говорещи български.
Второто издание е предназначено за широк кръг аудитория сред медицинските и филологическите среди: лекари, научни работници, преподаватели във висшите и средните медицински учебни заведения, стоматолози, ветеринарни лекари, фармацевти, фелдшери, медицински сестри, студенти от Медицинския университет, филолози, преводачи и езиковеди, както и всички, ползващи английски език.
Той ще бъде от полза при евентуално преиздаване на „БЪЛГАРСКИ ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК и „РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, тъй като в новия „БЪЛГАРСКО- АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК има значително разширение на чуждите думи, използвани в българския език, които не могат да се намерят в издадените до сега речници на чуждите думи в българския език и българските тълковни речници. В този смисъл второто издание ще бъде от особена полза и за езиковедите в България. Същият допринася и за обогатяването на българския език с нови думи.
В „БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК са дадени съкращенията, използвани в последните години в английската и американската медицинска наука, които трудно се намират в други речници.
Речникът съдържа 54 631 думи и изрази и 5 139 съкращения.
Надяваме се, че положеният от нас труд ще бъде от практическа полза и ще бъде оценен от читателите.
Обемът на речника е голям и трябваше да бъде издаден в два тома. Но поради високата цена на хартията и печатарските услуги бяхме принудени да го съкратим и да го издадем отново в един том. В бъдеще, при евентуално преиздаване, ще включим съкратените думи и изрази.
Бихме желали да изкажем дълбоката си благодарност към всички, които допринесоха за преиздаването на речника.
Ще бъдем задължени на уважаемите читатели, ако при открити недостатъци и евентуални грешки, ни информират с оглед кориги¬рането им в следващите издания. Писмата си изпращайте на адрес: гр. София 1000, ул. „Раковски № 154 или ползвайте тел. 989 65 66, или 986 57 45.
От авторите
Запитване за БЪЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК
второ преработено и допълнено издание
BULGARIAN-ENGLISH MEDICAL DICTIONARY
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Речници