Биология и здравно образование за 8. клас

Обратно към Кандидатстудентска литература
Ценa:
Цена:13.00 с ДДС
Каталожен № 962014
ISBN:9789541810699
Автор:Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Мариана Христова, Таня Димитрова
Издател:Булвест 2000
Година на издаване: 2017
Брой на страници: 148
Корици: мека
Представяне на Биология и здравно образование за 8. клас
Учебният предмет биология и здравно образование в 8. клас включва овладяването на знания и умения, които са свързани със структурата на човешкия организъм, с жизнените процеси, извърш-ващи се в него, като се поставя акцент върху опазване на здравето. В основата му са усвоените вече от вас знания и умения в обучението по интегрирания учебен предмет човекът и природата в 5. и в 6. клас и по биология и здравно образование в 7. клас. Учебното съдържание в учебника е организирано в пет основни раздела: „Структурна организация на човешкия организъм"; „Обмя¬на на веществата"; „Движение и опора на тялото"; „Размножаване, растеж и развитие" и „Регулация и хомеостаза". Структурата на чо-вешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, механиз-мите на приспособяване и размножаване и индивидуалното разви-тие са предмет на изучаване от анатомията, физиологията, хигиена¬та и медицината.
Учебникът съдържа теми, свързани с основни знания за анатоми-ята и физиологията на човека. При разработването на всяка систе¬ма от човешкото тяло е предложено съдържание, което формира и развива здравните знания за често срещани болести и хигиенните правила и нормите за здравословен начин на живот.
Учебникът съдържа уроци за нови знания, в които ще научите:
• как е устроено човешкото тяло и какви са закономерностите, които определят структурната организация на живия организъм;
• какви жизнени процеси протичат в човешкия организъм, кои са функциите на неговите органи, тъкани и клетки;
• за сложните взаимовръзки между изграждащите организма структури, за връзката организъм - среда, за механизмите на инди-видуалното развитие; • какво е влиянието на факторите на околната среда върху здра-вето и работоспособността на човека, което има изключително зна-чение за превенцията (профилактиката) на заболявания;
• кои са благоприятните фактори за човешкото здраве.
Въпросите и задачите в края на всяка тема, както и тези за самооценка, ще ви послужат сами да проверите своите знания и ще ви покажат как можете да ги прилагате в различни ситуации. В края на учебника ще намерите система за самооценка, която ще ви помог¬не да изградите точна и реална представа за нивото на придобитите знания и умения и да разберете кои са вашите пропуски.
Учебникът съдържа и теми за лабораторни работи и други прак-тически дейности, в които ще приложите на практика придобитите знания и ще изградите различни умения, включително и за оказване на долекарска помощ.
Пожелаваме ви лесно и успешно да овладявате знанията за чо-века, да развивате уменията си и да ги прилагате при формиране и утвърждаване на здравословен начин на живот!
Авторите
Запитване за Биология и здравно образование за 8. клас
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Кандидатстудентска литература