Акушерство

Обратно към Акушерство и Гинекология
Стара ценa:
46.00 лв. с ДДС
Ценa:
43.00 лв. с ДДС
Каталожен № 363102
ISBN:978-954-9301-99-1
Издателство: МИ Арсо
Автор:под ред.на Ангел Димитров
Корицa: мека
Година на издаване: 2014 г.
Обем:426
Представяне на Акушерство
Акушерството е медико-биологична наука, която изучава: оплождането, бремен¬ността, раждането и послеродовия период в норма, в условията на повишен риск и в реализиран риск - патология. Тя е част от единната клинична дисциплина по акушер¬ство и гинекология - основна специалност в образованието по хуманитарна медицина.
Съвременните постижения на медицината в различни области непрекъснато оказ¬ват съществено влияние върху акушерската теория и практика. Същевременното, ба¬зираното на човешките права изискване за активното участие на бременната в ле- чебно-диагностичния процес чрез информирано съгласие или отказ, модифицира в известна степен приетото поведение, основано на дългогодишния опит и медицински доказателства.
В настоящият учебник сме се стремели да запазим характерния за българската школа поглед върху акушерството, като запазихме всички глави от предходните учеб¬ници. Постарахме се да осъвременим данните в съответствие със съвременните по¬стижения на науката и техниката. Това наложи да се разширят главите за пренатален скрининг и диагностика на вродените аномалии, наблюдение развитието на бремен¬ността чрез ултразвуков метод при различни състояния, наблюдение състоянието на плода чрез кардиотокография, пулсоксиметрия, микрокръвен анализ и др.
Съвременното акушерство е изправено пред проблемите на покачващата се възраст на раждащите. Социално-икономическите условия, изискващи кариерно развитие на жената, и широкото навлизане на асистираните репродуктивни техники увеличиха фертилната възраст до немислими в миналото граници. По-голямата възраст на же¬ните е съпроводено с повишена честота и тежест на придружаващите бременността заболявания, което изисква мултидисциплинарен подход при наблюдение на бремен¬ност. За да отговорим на този феномен се увеличи обема на главата „Рискова бремен¬ност”.
Световната статистика показва, че около 1/3 от ражданията се извършват чрез Це- зарово сечение. Настъпилата в последните десетилетия пандемия от Цезарови сече¬ния--- наложи създаване на нова глава „Абдоминално раждане”. Анализът на причи¬нете показва, че те се дължат главно на социално-икономически и в по-малка степен на медицински. Борбата срещу „цезаризма” се оказа неуспешна в света и това наложи да обърнем внимание на мястото на Цезаровото сечение в съвременната практика и да насочим вниманието към сигурността на операцията.
При изграждане на учебника сме се старали да представим общоприетите факти, нашия опит и да избягваме тези с дискусионен характер. Смятаме този начин на под¬ход да улеснява студентите и специализантите във възприемане на основните въпро¬си на акушерството. Далеч сме от мисълта, че истината в медицината е една, но аку¬шера в процеса на своята допълнителна квалификация и практика ще може да изгради своят подход и разбиране при решаване на проблемите в акушерството. Редакторът
Запитване за Акушерство
Име
Фамилия
Телефон
Вашият въпрос
generator
Съгласие за използване на лични данни
Съгласен съм личните данни описани в формата за запитване да бъдат използвани съгласно условията описани в Политиката за поверителност и защита на лични данни
Желая да получавам от Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература информация за промоции и разпродажби на посоченият от мен имейл.
Важно!!! С изричното съгласие за използванe на вашите лични данни вие може да изпратите запитване.
Други Акушерство и Гинекология